Vårt sätt att jobba

Vår syn på att lyckas

Vi strävar ständigt för att varje elev skall bli sedd, bli en tydlig, egen individ i vår skola. Detta är en mycket medveten satsning. Elever som är sedda kan också växa och utvecklas utifrån sin egen personlighet. Nyköping Strand Utbildningscentrum övergripande mål och drivkraft är att få elever att lyckas. Elever som lyckas har i samklang med övriga elever och medarbetare på skolan blivit duktiga på att:

• Kommunicera
• Tänka kritiskt
• Ta vara på sina kunskaper för hela livet
• Ha en utvecklad social kompetens
• Påverka sin egen hälsa och livssituation,
• Uttrycka glädje och stolthet över sin egen arbetsinsats
• Känna trygghet,
• Tänka nytt och kreativt,
• Visa engagemang i sitt arbete
• Göra aktiva positiva val.

Vi kommunicerar

Mentorskap

Vi arbetar med ett aktivt mentorskap. Det betyder att minst två gånger i veckan träffas elev och mentor. Mentorn har ett socialt ansvar för sin mentorselev och fungerar som stöd för elevernas trygghet, utveckling och studier.  Mentorn ska vara ett vuxet föredöme, en person som vet hur eleven mår, hur det går i skolan och om hur den har det på fritiden.

Mentorn har kontroll över elevens studieresultat i förhållande till kursplan och av eleven satta mål för sina studier. Mentorn har uppsikt över elevs närvaro och frånvaro och är snabb att ta reda på och utreda eventuell frånvaro. Mentorn har utvecklingssamtal med elev och förälder och håller kontakt med hemmet.

SchoolSoft

Då varje elev är utrustad med en bärbar dator kan vi kommunicera på ett modernt och effektivt sätt. I SchoolSoft har eleven tillgång till sitt schema, studieresultat, närvaro, pågående projekt och mycket mer. Schoolsoft är åtkomligt från vilken dator som helst. Föräldrar kan när som helst logga in via ett eget konto och ta del av elevens studieresultat, läxor och närvaro.

Skolplan

Helhetsperspektivet är viktigt

På vår skola präglas temaarbetet framförallt av integrering mellan kärnämnen. Detta är huvudmålet men målet är att vi ska försöka koppla karaktärsämnen till temat i så stor utsträckning som möjligt.

Tanken med Temaarbetet är att skapa ett helhetsperspektiv och detta görs genom att vi arbetar ämnesintegrerat. Detta skapar en trevlig arbetssituation både för lärare och elever. Eleverna får arbeta mer problembaserat och lärarna får möjlighet att samarbeta i de olika ämnena vilket gör att alla medvetandegörs om vad som ingår i de olika ämnena. Det innebär dessutom att lärarna lägger schemat.

För elevernas del innebär ett ämnesintegrerat arbetssätt att de får en mer holistisk utbildning som ser mer till helheten än till delarna.

När det gäller eleverna skall dessa också i så stor utsträckning som möjligt kunna vara med och bestämma och planera innehållet och arbetssättet i temaarbetet.

Värdskapet är centralt hos oss

Vi vet att elever som lyckas är duktiga på värdskap. Värdskap är också engagemang i människor och situationer.

Vi tränar elever i att utföra uppgifter professionellt genom ett värdskaps- inriktat tankesätt. Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna och väntade, såsom elever, medarbetare, anhöriga, gäster osv.

För oss är hållbar utveckling en del av vardagen

Begreppet Hållbar utveckling brukar vanligen definieras som ” behoven hos människor som lever idag ska tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras”. Oftast tänker man då i huvudsak på hur jordens naturresurser ska användas så att de inte tar slut.

Miljö

Vi arbetar med frågan om hur vi kan vara sparsamma med jordens resurser och miljö, så att vi senare kan lämna över en värld i balans till kommande generationer.

Socialt

Vi studerar och praktiserar hur vi kan förbättra och förädla vårt sociala liv i samhället och på skolan, så att vi ökar vår förmåga till samarbete, rättvisa, inlärning och kunnande. Vi jobbar för en skola som bibehåller och utvecklar det mänskliga samspelet.

Individuellt

Vi skaffar oss kunskaper i, och tränar på hur vi kan leva och utvecklas på ett sätt som ger oss förutsättningar för ett långt och gott liv. Detta innefattar allt som främjar god fysisk och psykisk hälsa, från nyttig mat och träning till avslappning och positivt tänkande.

Vår värdegrund är demokratiskt framtagen av ledning och personal

Vår verksamhetsidé

Nyköping Strand Utbildningscentrum erbjuder i en individ- och yrkesanpassad miljö de bästa utbildningarna för kompetens-, kreativitets- och personlig utveckling inom restaurang-, besöks- och eventbranschen. Att användas nationellt och internationellt.

Vision

Vi är det nationellt ledande utbildningscentrat för människor och organisationer som vill utvecklas inom restaurang-, besöks- och eventbranschen.

– Vår drivkraft är elever som lyckas –

 

Vår värdegrund

Öppenhet

Ett ärligt, tillåtande och demokratiskt klimat.

Jag strävar efter att vara prestigelös.

Jag talar TILL istället för OM.

Jag lyssnar, reflekterar och kommunicerar.

Jag respekterar olikheter, egenskaper och åsikter.

 Professionell

Vi är en lärande organisation som ser, utvecklar och nyttjar vår

egen samt varandras kompetens och kvalitet i våra olika yrkesroller.

Jag tar ansvar för mitt yrkesutövande och efterlever organisationens

affärsidé, vision, värderingar och mål.

Jag samverkar!

Jag Informerar – Informerar – Informerar!

Jag har erfarenhetsutbyta!

Jag fortbildar mig!

Jag känner minas kollegors kompetenser!

Engagemang

Ingen spaning – ingen aning!

Jag är skyldig att hålla mig informerad och delaktig.

Jag medverkar aktivt till organisationens utveckling.

Jag medverkar till min egen och andras arbetsglädje.

Jag ser och ger mina kollegor beröm!

Nytänkande

Vi speglar inte oss i andra utan är en egen aktör som

skapar en egen annorlunda position

Vi gör det annorlunda

Vi utmanar

Vi följer inte skolutvecklingen – vi leder den

Det mesta är ogjort

Kommunikation

Jag ser, hör och märker

Jag påverkas och påverkar

Jag känner och skapar känslor

Jag är tydlig

Filmer

Filmer från vår verksamhet