Hälsa och elevstöd

Vi tar hand om varandra

Vi arbetar med ett aktivt mentorskap. Det betyder att minst en gång i veckan träffas elev och mentor. Mentorn har ett socialt ansvar för sin mentorselev och fungerar som stöd för elevernas trygghet, utveckling och studier.  Mentorn ska vara ett vuxet föredöme, en person som vet hur eleven mår, hur det går i skolan och om hur den har det på fritiden.

Mentorn har kontroll över elevens studieresultat i förhållande till kursplan och av eleven satta mål för sina studier. Mentorn har uppsikt över elevs närvaro och frånvaro och är snabb att ta reda på och utreda eventuell frånvaro. Mentorn har utvecklingssamtal med elev och förälder och håller kontakt med hemmet.

Vi visar respekt för varandra

Planen för lika behandling utgår från lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling. Handlingsplanens syfte är att främja lika behandling och förebygga samt motverka trakasserier och annan kränkande behandling mot elever och vuxna.

Likabehandlingsplan

FMS, Fysik, Mental och Social hälsa

Alla elever i årskurs ett skriver sin egen ”hälsohistoria” och genomgår ett konditionstest i den obligatoriska kursen Idrott och hälsa. Idrottsläraren genomför också ett individuellt hälsosamtal med alla elever.

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att främst främja och förebygga samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolans elevhälsa kan beskrivas som en trappa där de fyra stegen är:

Undervisande lärare, som löser problem som uppstår i undervisningssituationen

Mentor, den viktigaste länken i elevhälsan, har nära kontakt med elev och vårdnadshavare och har kontroll över elevens skolsituation.

Trygghetsteam, som tar vid när ytterligare insatser behövs. Här ingår skolledning och elevhälsa samt elevens mentor.

ELVA-möte, det beslutande steget, där elev, vårdnadshavare, rektor, representanter från elevhälsan och berörd mentor ingår.

De korta informations- och beslutsvägarna på ”den lilla skolan” gör att arbetsgången ofta blir mer informell än ovanstående, dock utan att kvalitén försämras.

Elevhälsan leds av rektor och består av skolsköterska, speciallärare, skolkurator och skolläkare.

Skolsköterska Eva Larsson är på skolan 2 dagar i veckan. Hon nås även per mail: eva.larsson@nsutbildning.se

Skolläkaren bokas via skolsköterskan

Skolkurator Ulla Achtman är på skolan 1 dag i veckan. Hon nås även per mail: ulla.achtman@nsutbildning.se