Kvalitetsarbete

Vi har kontroll på vår kvalité

Elever som lyckas

Drivkraften på vår skola är att våra elever ska lyckas. Det kan låta självklart och enkelt, men det ställer krav på att vi alla är medvetna om hur vårt agerande påverkar elevernas framgång. Syftet med kvalitetsarbetet är att öka medvetenheten och hela tiden utveckla oss och vår verksamhet så att ännu fler elever lyckas ännu bättre.

 

Gemensam värdegrund

För att lyckas behöver vi ha ett förhållningssätt där vi engagerar oss både i vår egen och i andras utveckling där konkreta positiva beteenden levandegör engagemanget. Vi behöver ge och ta feedback, stödja varandra och delta aktivt i det som sker. Vi valde att samla alla medarbetare i en process där vi tillsammans konkretiserade den värdegrund som är ryggraden i vårt kvalitetsarbete.

 

Vår värdegrund

Öppenhet – Professionell – Engagemang – Nytänkande – Kommunikation

Varje värdeord har en kort beskrivning och ett antal konkreta, kulturbärande beteenden som finns på tavlor på väggarna överallt i vår skola.  Dessa vägleder oss i dagliga möten, feedbacksituationer och utveckling.

Vår värdegrund är kompassen som ger riktning när vi utvecklar vuxna och elever på skolan.

 

Systematik

I strävan att eleverna skall lyckas behöver vi lära oss mer om vad vi gör och vilka resultat det ger. För att svara på det har vi utvecklat vår systematik. Vi mäter och samlar in data efter en fastställd plan, ett Årshjul.  Alla resultat, enkäter som statistik samlas i ett och samma web-baserade system, Incito. Där kan vi på alla nivåer i skolan se förändringar över tid, skillnader i resultat mellan olika klasser och inte minst skillnader mellan kön.
I vårt kvalitetsarbete ingår systematik i alla våra processer som t ex mötesordning, arenor för möten, lärstilar, dokumentation och ledarskap. Vidare genomför vi medarbetarsamtal och sätter mål för kompetensutveckling riktade mot våra definierade värderingar.

Vi gör varje termin en nulägesmätning av värdegrunden med alla elever och medarbetare. Resultaten presenteras i realtid på alla nivåer och våra elever, medarbetare och andra partners medverkar aktivt i förbättringsarbetet.

 

Vi har även inlett arbetet med att förtydliga våra processer. Vid läsårets slut genomför varje arbetslag Teamsamtal där arbetslagets resultat och arbetssätt utvärderas och analyseras, dvs vad har vi uppnått och hur arbetet har utförts. Vid läsårets start genomför varje arbetslag Verksamhetsplanering utifrån resultaten på Teamsamtalen och utvecklar strategier. Ju bättre bild vi har av hur vi gör, ju bättre förståelse får vi för våra resultat. När vi inför nya arbetssätt vill vi direkt kunna avläsa effekten på resultaten. Att steg för steg förtydliga våra processer är en viktig fortsättning när vi utvecklar vår systematik.

Elever som tillgång

I vårt systematiska kvalitetsarbete har eleverna en central roll. Deras framgång är nyckeln till vår framgång. All vår utveckling syftar till att ge eleverna ännu bättre förutsättningar. Samtidigt har eleverna värdefull kunskap och viktiga idéer om hur vi skall bli bättre.

En central metod i vårt kvalitetsarbete är GAP-Analys, en gruppmetod där deltagarna engageras för att analysera bakomliggande orsaker och hitta förslag till åtgärder för förbättring. Åtgärder väljs ut, tidsätts, följs upp och utvärderas efter nästa mätning. Efter varje kulturmätning med eleverna bjuds de in att göra en GAP-analys där de också medverkar till förbättringar.

 

Externa perspektiv

För att öka medvetenheten och få hjälp att prioritera låter vi externa parter studera vår verksamhet och ge oss feedback. Vi har partners som löpande arbetar med oss och stöttar i kvalitetsarbetet. Idag jobbar vi med företaget värdeskaparna. Vi använder även SIQ:sutmärkelseprocess för att få en ordentlig genomlysning. De externa perspektiven är värdefulla komplement till våra medarbetares och elevers kunskaper. Tillsammans med vår omvärldsbevakning ger det den rätta skärpan för vår utveckling och får oss att leda vår skola och ligga i framkant!