Anpassad gymnasieskola med inriktning mot kök

I den anpassade gymnasieskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger programmet möjlighet till personlig utveckling. Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är den anpassade gymnasieskolan mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Vi har fokuserat vår utbildning på restaurang och bageri.  Vårt mål är att ge grundläggande kunskaper som förbereder eleverna för att kunna arbeta med t.ex. bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och service. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

Ämnen

I ett fullständigt nationellt program läser eleverna 2 500 poäng i olika ämnen. Det finns ämnen som alla elever i den anpassade gymnasieskolan läser. Dessa är engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Utöver de gemensamma ämnena innehåller varje program ett antal programgemensamma ämnen, som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel. Dessutom finns på varje program olika kurser i en programfördjupning. Tanken med programfördjupningen är att eleverna ska få lära sig mer om ett yrke eller ett ämne. Alla ämnen i den anpassade gymnasieskolan har en ämnesplan. Ämnesplanen beskriver vad ämnet och kurserna innehåller, och vad eleverna ska kunna när de har läst ämnet.

 Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskolan visar om eleven klarar vanliga arbetsuppgifter

Alla elever på de nationella programmen gör ett gymnasiearbete. Det ska passa ihop med programmålen och elevens utbildning. Gymnasiearbetet ska visa att eleverna klarar vanliga arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Därför gör man sitt gymnasiearbete i slutet av utbildningen. Läraren bedömer gymnasiearbetet och avgör om det är godkänt eller inte. Ett godkänt gymnasiearbete får betyget E. Om eleven inte når målen sätter läraren inget betyg.

 Utbildning på en arbetsplats

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) innebär att eleverna lär sig på en arbetsplats utanför skolan. En elev som är ute på apl får yrkeskunskaper, lär sig yrkeskulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Därför är det arbetsplatsförlagda lärandet en central del i utbildningen på samtliga nationella program. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

En studieplan för varje elev

Alla elever i den anpassade gymnasieskolan har en egen studieplan. Den innehåller information om

 • vilket program eleven går på
 • kurserna eller ämnesområdena som eleven ska läsa
 • om programmet är fullständigt, reducerat eller utökat
 • vilka kurser som ingår i det fullständiga programmet
 • vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet
 • vilka kurser det reducerade programmet innehåller och vilka kurser som man har tagit bort.

Utbildningsbevis

Efter utbildningen på nationella och individuella program får eleverna ett utbildningsbevis. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från anpassade gymnasieskolan och innehåller information om

 • programmet
 • ämnesområden eller kurser som eleven har läst
 • betygen
 • elevens arbetsplatsförlagda lärande eller praktik
 • gymnasiearbetet.

 

MER INFORMATION OM PROGRAMMET